Co Digitální inkluze řeší?

Projekt, na němž komunita Česko.Digital pracuje za podpory Google.org, si klade za cíl nalézt praktické a funkční řešení, které znevýhodněným cílovým skupinám umožní zlepšit jejich digitální dovednosti. Chceme zlepšení provést tak, aby perfektně zapadlo do už fungujících ekosystémů neziskových organizací, které s těmito skupinami pracují. 

Projekt se zaměřuje na: 

 • děti (ve věku 12-18 let, pocházející z ekonomicko-sociálně ztížených podmínek či etnicky vyloučených komunit),
 • minority (dospělí lidé, kteří jsou ze společnosti vyloučeni ze sociálních či ekonomických důvodů),
 • seniory (ve věku 65+ let, kteří trpí osamělostí a sociální vyloučeností).

Všechny cílové skupiny spojuje jedna zásadní charakteristika, a to nízká digitální gramotnost. Tu můžeme vnímat jako soubor kompetencí, pomocí kterých je jedinec schopen se správně rozhodnout kdy, jak, proč a které digitální technologie použije k řešení svých každodenních záležitostí.

Projekt už prošel 2 fázemi. V první fázi jsme zmapovali problematiku a provedli sběr průvodních informací a znalostí (březen 2023). Poté následovala diskuze s 15 organizacemi, které s cílovými skupinami aktivně pracují (duben 2023).

Chtěli jsme tím:

 • porozumět aktuální situaci cílových skupin,
 • pochopit jejich vztah k technologiím,
 • analyzovat jejich předešlé zkušenosti se vzděláváním v této oblasti,
 • nalézt cesty k uskutečnění vlastního výzkumu.

Nyní probíhá fáze třetí – samotný výzkum mezi cílovými skupinami (jehož konec se předpokládá na přelomu června a července).

Co bude konkrétním výstupem projektu, ještě není 100% určeno. Konečným produktem, který by splňoval potřebná očekávání, může být cokoliv z následujícího:

 • platforma vzájemné pomoci,
 • propojování dobrovolníků s uživateli,
 • tvorba podpůrných materiálů,
 • iniciace vytvoření vhodné asociace.

Jaké faktory dětem, minoritám a seniorům nejvíce brání proniknout do nových technologií?

Ve výzkumu jsme analyzovali tyto kategorie faktorů:

 • nedigitální bariéry a kontext,
 • úroveň digitálních kompetencí,
 • digitální bariéry,
 • hardwarové bariéry,
 • motivace k používání digitálních nástrojů,
 • předešlé zkušenosti se vzděláváním.

Nedigitální bariéry a kontext

Nedigitální kontext (jak lidé žijí a přemýšlejí) sledujeme proto, že i tento faktor ovlivňuje přístup cílových skupin k digitálním technologiím.

Významnou roli u dětí a minorit hraje míra omezené mobility (naproti tomu u skupiny seniorů mluvíme o standardní fyzické mobilitě). Tyto skupiny se uzavírají ve svých bublinách – zde je nikdo neinspiruje nebo nenutí k tomu, aby hledaly i jiná řešení kromě těch, která vidí v okolí.

Všechny skupiny taktéž většinou čelí zdravotním potížím – u dětí a minorit se např. často opomíná duševní zdraví. Patří sem také problémy se zrakem či obratností, které znesnadňují přístup k digitálním technologiím.

Diskriminace, ať už ze strany institucí, nebo nemožnost spolehnout se na příslušníky své rodiny a najít u nich podporu, je další silnou sociální bariérou. Lidé také nemusí svůj problém vnímat jako problém, nebo nevědí, že mají právo si říct o pomoc.

Úroveň digitálních kompetencí a bariéry

Cílovým skupinám často chybí přehled o tom, jaké možnosti v oblasti digitálních technologií mají a jak je mohou využívat

Omezuje je také to, jestli mají k dispozici zařízení, kde mohou digitální technologie využívat, nebo je mají nefunkční a zastaralá. Jaká zajímavost se s tím pojí? Čím je cílová skupina mladší, tím se zvyšuje počet vlastníků chytrých telefonů a zároveň klesá jejich znalost či zkušenost s PC (ve skupině seniorů přibližně 40 % z nich vlastní jak PC, tak chytrý mobil). Problémem je také nedostupnost připojení k internetu a jeho cena

Především děti a minority pak mají vysokou náchylnost k šíření dezinformací. Podobný fenomén panuje i u seniorů, ovšem ti se také přehnaně strachují z technologií.

Motivace k používání digitálních nástrojů

Mnoho lidí z cílových skupin se o nové nástroje zajímá až tehdy, když na jeho kvality obdrží osobní doporučení.

Děti motivuje sebeprezentace na sociálních sítích nebo využití technologií ve výuce. Oproti tomu senioři chtějí získat nové informace (ať už ze světa nebo z oblasti svých zájmů) nebo se snaží udržet kontakt s rodinou. Minority nástroje využívají hlavně při dosažení svých cílů (např. tvorba CV). Kromě seniorů potřebují ostatní skupiny vidět okamžitý efekt, přínos a hodnotu těchto technologií.

Předešlé zkušenosti se vzděláváním

Ačkoliv uživatelé absolvují školení, nabyté dovednosti mohou velmi často rychle ztratit – nemohou je totiž okamžitě vyzkoušet v běžném životě. Často také potřebují kuchařkový přístup, který jim krok po kroku téma vysvětlí, a nejsou trpěliví při zkoušení různých možností využití technologií.

Kam projekt směřuje?

Díky provedeným rozhovorům jsme si ujasnili specifika, která jsou pro následnou práci a hladký průběh projektu nutná. Mezi nimi například:

 • nemožnost provést výzkum digitálně (mnoho členů cílových skupin nemá šanci se jej plnohodnotně účastnit),
 • nutnost specifického přístupu a metod pro jednotlivé skupiny (pro maximalizaci srozumitelnosti, včetně přihlédnutí k jejich specifickým potřebám),
 • potřeba úzké spolupráce s pečujícími a zainteresovanými organizacemi.

Pomocí výzkumu (především dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory) s ohledem na tyto faktory změříme digitální propast jednotlivých segmentů cílových skupin, prozkoumáme hlouběji jejich vztah k digitálním technologiím a získáme podklady pro design konečného produktu.

Podívej se na záznam nebo prezentaci

🔵 Záznam živého vysílání ze Showcase #1

🔵 Infografika cílových skupin

🔵 Prezentace

Jestli tě toto téma zajímá nebo chceš pomoci rozvíjet projekt, ozvi se Product Ownerce Lujze Kotryové na lujza.kotryova@cesko.digital.

Editorky: Lenka Vaculínová, Terézia Palaščáková

Korektor: Zuzana Konečná