Česká republika se dlouhodobě potýká s významnými překážkami efektivní digitální transformace. Současná cesta k digitální transformaci se za posledních několik desítek let ukázala jako pomalá a neefektivní. Experti Společně & Digitálně, včetně zástupců Rekonstrukce státu, proto doporučují politikům zásadní změnu koncepce: takovou šancí na změnu je právě Digitální a informační agentura.

Potenciální přínosy DIA

Česku už mnoho let chybí jedna instituce, která by nesla odpovědnost za digitální transformaci. I když to možná není na první pohled vidět, jde o akutní problém České republiky. DIA má totiž potenciál:

  1. Zajistit politickou prioritizaci digitální transformace, neboť ta bude jediným úkolem DIA a jen na ni bude mít DIA rozpočet.
  2. Překonat neefektivní resortismus a nahradit jej systematickým rozvojem a sdílením know-how v oborech klíčových pro digitální transformaci, a to jak přímo v DIA, tak skrze ni na jednotlivých úřadech.

Česká politická reprezentace dlouhodobě nevěnuje digitální transformaci státní správy dostatečnou pozornost. Digitalizaci na okraj zorného pole odsouvají momentální krize i politicky snáze uchopitelná témata s rychle dosažitelnými výsledky. 

Stále tak digitalizaci státu brzdí například neuspokojivý stav základních registrů, jejichž správa by se právě pod vznikající DIA měla převádět.

Povedené příklady digitalizace agend jsou izolovanými úspěchy, jejichž systematickému opakování brání tuhý resortismus. Expertíza je v současné době koncentrována náhodně na některých resortech, ale nedaří se ji efektivně prohlubovat ani šířit. „Budování Digitální a informační agentury vnímáme jako uvědomění si, že nelze mít na každém úřadu experty na všechny aspekty digitalizace agend od architektů přes právní specialisty až po produktové manažery,” dodává Michal Bláha z Hlídače státu.

Uchazečů o tyto pozice není dostatek, pro stát je obtížné jim nabídnout vhodné podmínky, natož jim nabídnout prostor pro rozvoj ve své profesní komunitě v prostředí jednotlivých resortů, v nichž se velké projekty běžně nerealizují. Je proto účelné koncentrovat specifické know-how v DIA a skrze ni pomáhat expertům na jednotlivých úřadech. Věříme, že je to cesta výhodná jak pro stát, tak pro jeho dodavatele. Stát se stane mnohem kompetentnější v procesu zadávání IT veřejných zakázek.

Vláda podceňuje komunikaci, ale měla by DIA dát zelenou

Z pozice nevládního sektoru vnímáme nedostatky, které proces vzniku DIA provázejí. Ty ale neodůvodňují další odkládání nezbytné systémové změny, kterou DIA představuje. Doporučujeme více pozornosti věnovat komunikaci, která by proaktivně, systematicky a soustavně vysvětlovala očekávané přínosy a reflektovala namítané problematické aspekty vzniku DIA.

Schvalte vznik DIA a více konzultujte své kroky


Experti Společně & Digitálně se domnívají, že potenciální problémy ve fungování Digitální a informační agentury jsou zatím pouze teoretické. DIA musí nejdříve vzniknout, aby mohla naplnit svůj potenciál. Neměli bychom se proto předčasně obávat možných selhání, ale aktivně jim předcházet. Vláda ale musí zajistit kvalitní personální obsazení a správně nastavit fungování DIA v ekosystému státní správy.

Odborníci doporučují vládě proaktivně a včas využívat Radu vlády pro informační technologie (RVIS) jako odborný konzultační panel, který je schopen konstruktivně oponovat vládní návrhy a poskytovat zpětnou vazbu ke komunikaci tématu.

Stanovisko Společně & Digitálně k DIA

Otázky a odpovědi