Motto projektu Digitální inkluze zní ”No one is left behind”. Jeho hlavním cílem je totiž odstranění bariér u znevýhodněných skupin obyvatelstva v přístupu k digitálním technologiím, které přitom mají velký potenciál zlepšit jejich životní situaci:  „Při digitalizaci státu a veřejných institucí nemůžeme zapomenout na velkou skupinu lidí, která tato digitální řešení zatím neumí nebo nemůže využívat. Ať jsou to lidé žijící ve vyloučených lokalitách, znevýhodněné děti nebo senioři. Oslovili jsme proto přes 200 neziskových organizací, které pracují přímo s cílovými skupinami, a také zapojili expertní odborníky z různých oborů. Výstupem bude vytvoření platformy, jež umožní zprostředkovat digitální kompetence všem,” říká Lujza Kotryová, Lead designérka projektu z organizace Česko.Digital. Hlavním podporovatelem projektu je Google.org, filantropická odnož společnosti Google. „Rozvíjení digitálních dovedností je velmi důležitou vstupní branou do života moderní společnosti a jejích ekonomických příležitostí. Projekt Digitální inkluze od Česko.Digital jsme rádi podpořili, protože se snaží zmapovat situaci nejzranitelnějších skupin v ČR a nabídnout řešení, aby z výhod digitalizace mohli těžit skutečně všichni.” říká Pavla Grigarová, marketingová manažerka české pobočky Googlu. 

Projekt Digitální inkluze je zaměřen především na rozvoj digitálně vyloučených a ohrožených skupin lidí, tj. na osoby, které nemají možnost využívat digitální technologie nebo mají nízké digitální kompetence.  Mezi cílové skupiny projektu znevýhodněné digitálním vyloučením patří: 

  • dospělí lidé, kteří trpí sociální vyloučeností spojenou zejména s chudobou,

nezaměstnaností, problémy s bydlením či diskriminací;

  • děti ve věku 12 - 18 let vyrůstající v ztížených sociálních a ekonomických podmínkách a v jejich etnicky vyloučených komunitách;

  • osamělí senioři a senioři žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

 

V souhrnu se jedná o zhruba 1 milion obyvatel, kteří jsou v České republice digitálně vyloučeni. Minimálně 700 tisíc obyvatel se pak týká digitální ohrožení.

V první fázi realizace projektu Digitální inkluze provedli výzkumníci rozhovory s pracovníky neziskových organizací, které o tyto cílové skupiny pečují. Rovněž byla využita dostupná data od ČSU, z Digistrategie 2020, PAQ a studií univerzit. Díky tomu se podařilo identifikovat mezery v digitálních dovednostech lidí ohrožených digitální vyloučeností a zachytit bariéry, s nimiž se při styku s různými institucemi setkávají. „Například řada lidí z řad minorit si stěžuje na diskriminaci ze strany úřadů, nutnost deklarování nadbytečných informací nebo netransparentní rozhodovací proces. A právě digitální přístup může přispět k větší transparentnosti a rovnému přístupu na úřadech,” vysvětluje Roman Sellner Novotný, expertní dobrovolník - výzkumník Česko.Digital. „Nízká digitální gramotnost může přitom mít až fatální důsledky. Jako jeden z příkladů uveďme matku dítěte, která neuměla používat online žákovskou knížku. Skončilo to šetřením na OSPOD,” pokračuje uvedením dalšího příběhu Roman Sellner Novotný.

Dosud zjištěné poznatky poslouží pro další výzkum spočívající v přímém dotazování respondentů z cílových skupin a následně k nadesignování nové služby, která umožní snížit digitální vyloučenost lidí z cílových skupin. 

Pro spolupráci na projektu Digitální inkluze bylo osloveno přes 200 neziskových organizací napříč Českou republikou a na jeho realizaci se nyní podílí 20 dobrovolníků Česko.Digital z řad výzkumníků, marketérů, scrum masterů či designérů. Česko.Digital i nadále hledá partnery mezi neziskovými organizacemi, institucemi a komerčními firmami, kteří se do projektu v rámci dalšího rozvoje služby zapojí tvorbou obsahu, vývojem řešení či šířením na zmíněné cílové skupiny.

Hlavním výstupem projektu bude služba - platforma pro pomoc s digitálními technologiemi skupinám obyvatelstva ohroženým digitální vyloučeností. Případně budou vytvořeny další nástroje či vzdělávací pomůcky, jejich potřebnost vzejde z poznatků  z aktuálně realizovaného výzkumu. Realizace projektu je plánována na dva roky s ukončením v závěru roku 2024, kdy dojde k ukončení pilotního spuštění a nadesignovaná platforma bude uvedena do ostrého provozu. Předpokladem je, že v tuto dobu ji bude využívat již 10 000 uživatelů z řad cílových skupin. 

—--------------------

Google.org je neziskovou odnoží společnosti Google, která pomáhá řešit některé z největších výzev lidstva. Google.org kombinuje financování, inovace, věcné dary a technické znalosti, s cílem podpořit komunity, kterým se nedostává pomoci, a poskytnout příležitosti všem. Od roku 2017 neziskovým organizacím Google.org poskytl více než 2 miliardy dolarů prostřednictvím grantů a příspěvků zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti Google společně dobrovolně věnovali neziskovým organizacím svůj čas odpovídající 160 letům.

Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity na 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se zúčastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital

Kontakt pro média: Martina Habová, martina@cesko.digital, +420 720 363 481

Zdroje:

Tiskovou zprávu napsaly dobrovolnice Tereza Beranová a Petra Javornická.