Kmenový tým komunity Česko.Digital zrealizoval několikaměsíční kvalitativní průzkum. V něm se ptal vědců, politiků, novinářů, firem a zástupců státního i neziskového sektoru: „V polostrukturovaných rozhovorech jsme se ptali šéfů IT v daných organizacích, poradců pro digitalizaci, novinářů, kteří píší o technologiích, vědců, kteří se tématem zabývají, a dalších, kteří mohou ze své pozice ovlivnit přístup k využívání technologií obecně,“ vysvětluje Jindřich Oukropec, spoluautor výzkumu. Respondenti a respondentky se v průzkumu vyjadřovali ke sdílené vizi, která má být zásadním posunem ve strategickém uvažování o využívání digitálních technologií v České republice. „Bez jasně definovaného a sdíleného směřování, například ve formě vize, se jen těžko něco změní,“ doplňuje Oukropec.

Naprostá většina z 41 dotázaných uvádí, že sdílená vize spíše chybí. V odpovědích se například objevilo, že existující dokumenty, které upravují využití digitálních technologií na úrovni státu, jsou nesrozumitelné, nepřehledné, nekvalitní nebo se špatně implementují. Zaznělo také, že státní zakázky, které se týkají technologií, jsou předražené a málo myslí na koncového uživatele, tedy občana.

Na otázku, co bychom mohli považovat za dobrý příklad zavedení technologie, respondenti opakovaně uvedli BankID (8×), Portál občana (8×), datové schránky (7×, ač s výhradami a někdy ve spojení s BankID), eRecept (5×) a Lítačku (5×).

 „Po třech letech fungování Česko.Digital jsme si uvědomili, že bychom rádi nejen pomáhali s konkrétními projekty jako doposud, ale celkově ještě více přispěli k pozitivní změně v oblasti využívání digitálních technologií. Proto jsme prošli školením tzv. systémové změny, na základě kterého jsme měli potřebu zmapovat, jak k technologiím přistupují klíčoví aktéři české společnosti,“ vysvětluje ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková.

Průzkum potvrdil hypotézu Česko.Digital, podle které sdílená vize chybí. Komunita nyní přichází s vlastní formulací: „Veřejná sféra umí využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů, a zlepšuje tak podmínky pro život lidí v České republice.“ Cíl Česko.Digital je tuto vizi prosadit, uvést ji v život a naplňovat. Organizace se rovněž zaměří na postoj Čechů k technologiím – ten kvůli nízké důvěře i digitální gramotnosti může fungovat jako bariéra, která brání využívání technologií v praxi.

Míru zapojení digitálních technologií do fungování státu měří v EU tzv. index DESI. V něm se ČR umisťuje pravidelně na konci. V roce 2022 skončila ČR na 20. místě z 27 zemí EU. Úspěšnou digitální transformaci České republiky si za úkol vzala nově vzniklá Digitální agentura (DIA).

Česko.Digital funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří ve volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Během prvních tří let oslovily projekty komunity 4 000 000 lidí. Česko.Digital sehrálo klíčovou roli během pandemie, kdy se zapojilo do projektů Dáme roušky a Covid portál, a po vypuknutí války na Ukrajině se účastnilo projektu Stojíme za Ukrajinou. Více o komunitě najdete na www.cesko.digital.

Graf odpovědí respondentů na otázku, zda v ČR existuje sdílená vize užití digitálních technologií.

Zde je odkaz celý průzkum, 19 stran v .pdf

I na této zprávě pracovali dobrovolnice, kterým moc děkujeme:

Olga Zörnerová, Kateřina Krestová, Barbora Berková